Algemene voorwaarden en privacyverklaring

1. Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenissen.
DogAbility -Training en Therapie: Patricia Geertsema – Bogema gevestigd te Farmsum.
Cursist: De eigenaar of begeleider van de hond, die DogAbility-Training en Therapie opdracht geeft inzake het aanbod.
De overeenkomst; De overeenkomst tussen de cursist en DogAbility – Training en Therapie, waarbij DogAbility – Training en Therapie zich ertoe verbindt tot het leveren van een door haar aangeboden aanbod.
Aanbod: Een van de door DogAbility – Training en Therapie aangeboden begeleiding, cursus, training, gedragstherapie of andere behandelwijze.
2. Algemeen
Alle tussen DogAbility – Training en Therapie en cursist gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
DogAbility – Training en Therapie zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
DogAbility Training en Therapie zal de cursist en hond naar beste vermogen begeleiden.
De cursist is minimaal 18 jaar of heeft toestemming van gezaghebbende ouder(s) of voogd nodig.
De cursist is eigenaar van de hond of heeft toestemming van de eigenaar van de hond gekregen om DogAbility – Training en Therapie een opdracht te geven.
DogAbility – Training en Therapie behoudt zich het recht voor een cursist om haar moverende redenen te weigeren.
Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen altijd worden gerespecteerd, mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cursist en uitsluitend wanneer DogAbility – Training en Therapie ervan overtuigd is dat de belangen van de cursist, de hond en/of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.
3. Overeenkomst van opdracht.
De cursist meldt zich aan bij DogAbility – Training en Therapie door middel van een email of telefonisch contact voor een gewenst aanbod.
Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van DogAbility – Training en Therapie.
Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van DogAbility – Training en Therapie. De cursist blijft verantwoordelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
De cursist past het advies toe op eigen risico.
DogAbility – Training en Therapie kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid van het verbeteren van probleemgedrag van de hond. Het welslagen van dit advies is afhankelijk van meerdere factoren zoals de relatie tussen cursist en de hond, de thuissituatie en het verleden van de hond. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
Garanties op de uitkomst van de begeleiding/training en therapie kan niet worden gegeven.
Honden die een training ondergaan worden geacht geënt te zijn tegen overdraagbare ziekten. Het kunnen aantonen van een geldige titerbepaling is ook mogelijk.
DogAbility- Training en Therapie is niet aansprakelijk voor ziekten, letsel, overlijden en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens de training of ten gevolge van een advies.

4. Afspraken en betalingen.
Gemaakte afspraken tussen DogAbility – Training en Therapie en cursist kunnen tot minimaal 24 uur van tevoren door de cursist worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen of wijzigen kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
Indien door ziekte of overmacht door DogAbility – Training en Therapie een afspraak moet worden geannuleerd of verzet draagt DogAbility – Training en Therapie er zorg voor dat deze op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
Na de aanmelding stuurt DogAbility – Training en Therapie een afspraakbevestiging. Deze verplicht tot betalen.
De cursist voldoet het verschuldigde bedrag bij aanvang van het aanbod middels bankoverschrijving of een tikkie, op het daarvoor aangegeven rekeningnummer door DogAbility – Training en Therapie.
In overleg kan er in termijnen betaald worden. Deze afspraken zullen schriftelijk worden vastgelegd.
Indien u gebruikt maakt van betalingen in termijnen, betaalt u de termijn op de daarvoor afgesproken dag. DogAbility – Training en Therapie heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen, of een geplande afspraak af te zeggen indien de betaling niet tijdig nakomt.
In overleg mag tijdens de intake contant betaald worden.
DogAbility – Training en Therapie heeft het recht om de afspraak af te zeggen indien de betaling niet vooraf heeft plaats gevonden.
Indien de les langer heeft geduurd dan 60 minuten wordt er € 0,50 in rekening gebracht per minuut.
De afspraakbevestiging, factuur en indien gewenst het intakeformulier worden desgewenst per email verzonden.
Klachten over de factuur moeten binnen 14 dagen schriftelijk en gemotiveerd worden gemeld bij DogAbility – Training en Therapie. Bij gebreke wordt een klacht geacht niet op tijd te zijn gemeld.
5. Aansprakelijkheid
DogAbility – Training en Therapie behoudt zich het recht om een cursist te weigeren wanneer een cursist weigert mee te werken aan de opgestelde therapie. In dit geval is terugbetaling van het reeds betaalde curus bedrag niet van toepassing.
Het aanbod of gebruik van trainingsplannen, materiaal, aanbevolen producten of adviezen geschied op eigen risico van de cursist. DogAbility – Training en Therapie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, overlijden, ziekte verlief of diefstal.
De cursist blijft ten aller tijde aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond.
Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst dient de cursist zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk kenbaar te maken. 3 maanden wordt hierbij als redelijk ervaren. Een vordering op DogAbility – Training en Therapie verjaart wanneer deze niet binnen één jaar na het bekend worden, met de schade, aan DogAbility – Training en Therapie wordt gemeld.
6. Welzijn en veiligheid van de hond.
In alle gevallen bent u altijd verplicht om de voorgestelde maatregelen van DogAbility – Training en Therapie in acht te nemen om het huisbezoek door te laten gaan.
Het probleemgedrag van uw hond mag absoluut niet worden uitgelokt wanneer u een filmpje voor DogAbility – Training en Therapie maakt of tijdens een huisbezoek.
Wanneer er sprake of vermoeden is van agressie, wordt de cursist verzocht om hierin maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn nodig om het huisbezoek voor u, uw hond en DogAbility – Training en Therapie veilig te laten verlopen.
DogAbility – Training en Therapie behoudt zich het recht om de cursus te beëindigen, wanneer de cursist de veiligheid van DogAbility – Training en Therapie en/of de veiligheid van de hond in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van DogAbility – Training en Therapie. In dit geval is terugbetaling van het reeds betaalde cursus bedrag niet van toepassing.
DogAbility – Training en Therapie behoudt zich het recht om de cursist uit te sluiten van het aanbod indien de conditie of de gezondheid van de hond dit aannemelijk maakt. In dit geval is (deels) terugbetaling van het reeds betaalde bedrag van toepassing.
Privacyverklaring
Inleiding
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.
Contactgegevens
Patricia Geertsema
Patricia Geertsema is de Functionaris Gegevensbescherming. Ik ben te bereiken via info@dog-ability.nl
Dog-Ability Training en Therapie is het hondencentrum waar u training kunt volgen en advies en informatie krijgt over het gedrag van uw hond. Ik bied training en advies op maat in de vorm van individuele training en gedragstherapie.
Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt
• voor dienstverlening, verslaglegging van consulten en communicatie met u
• voor de financiële administratie voor mijn belastingaangifte
• u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
Persoonsgegevens die ik verwerk
Dog-Ability verwerkt een aantal gegevens van u omdat, u gebruik maakt van mijn dienst. Welke gegevens worden bewaard.
• naam en achternaam
• adresgegevens
• telefoonnummer
• mailadres
• intakeformulier bij gedragsadvies en gedragstherapie (indien u van deze dienst gebruikt maakt)
• mailwisseling
Uw gegevens worden ontvangen bij Dog-Ability via de hosting van Wordpress.
Hoe lang ik de gegevens bewaar
Al uw persoonsgegevens als naam – adresgegevens – telefoonnummer – mailadres die verstrekt zijn tijdens een hulpverleningsaanbod worden voor de duur van 2 jaar bewaard.
Reden om vragen naar aanleiding van een cursus of gedragstherapie te kunnen beantwoorden.
U heeft de volgende rechten
Recht op inzage; om te weten welke gegevens van u verwerkt worden.
Recht op rectificatie; aanvullingen of verwijdering van gegevens indien dat nodig is, op uw verzoek.
Recht op overdracht; indien u besluit om van mijn dienst af te zien en dit bij een ander wenst voort te zetten, kunt u bij Dog-Ability een verzoek indienen en aangeven welke gegevens u wenst over te dragen.

Neem contact op.

Email

Telefoon

Social Media!

© Copyright DogAbility | Auteursrechten voorbehouden | KVK 93702450

Mobirise page software - Click for more